หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
Master of Education Program in Teaching English Internet - Based Distance Education
ชื่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Master of Education Program (Teaching English)
M.Ed. (Teaching English)
หน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบออกแบบสื่อการเรียนการสอนสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญาของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่น ๆ แม้จะมีความเป็นสากลร่วมกันกับการสอนภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่ง แต่ก็ยังมีองค์ประกอบบางประการที่มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอังส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในความสัมพันธ์ระหว่างบริบทสังคมไทย สังคมโลก กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนคนไทย ย่อมจะส่งผลถึงความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียน
ผู้สอนให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้านศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

การจัดการเรียนการสอนโดยระบบศึกษาทางไกล ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพได้ ในเวลาและสถานที่ที่สะดวก และยังสามารถปฎิสัมพันธ์กับผู้สอน และผู้เรียนคนอื่น ๆ ในที่ต่าง ๆ กันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้เป็น
 • ผู้ที่สามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถในระดับต่าง ๆ
 • ผู้นำด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • ผู้มีความรับผิดชอบ คุณธรรม และจรรยาบรรณครู
คุณสมบัติของผู้ศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ปริญญาตรีทางวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ หรือ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งหรือภาษาที่สอง หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แต่ไม่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษจะต้องลงเรียนกระบวนวิชา EDET 066410 โดยไม่คิดหน่วยการเรียน
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
 • คะแนน TOEFL 450 IELT band 5 หรือคะแนนจากการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TEGS) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษสถานบันอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
 • ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
 • ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้ภาษาที่สอง
 • ทักษะทางภาษาชั้นสูงสำหรับครู
 • แนวทางปัจจุบันของการสอนภาษาอังกฤษ
 • การนิเทศและการจัดฝึกอบรมทางการสอนภาษาอังกฤษ
 • การวัดผลและประเมิณผลทางภาษา
 • การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • การบูรณาการทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
 • การบูรณะการทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ
 • การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • การวิเคราะห์ภาษาสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 • การออกแบบหลักสูตรกระบวนวิชาและการพัฒนาสื่อประกอบการสอน
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
 • วัฒนธรรมกับการสื่อสาร
 • ปัญหาพิเศษ
 • การบูรณาการทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ
 • กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
 • วัฒนธรรมกับการสื่อสาร
 • การวิจัยทางศึกษาศาสตร์
 • วิทยานิพนธ์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
 • มีผลการศึกษาโดยได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้ำกว่า 3.00 ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
 • สอบผ่านการสอบประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่เสนอขออนุมัติให้ได้รับปริญญา พ.ศ. 2547
คณาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
รศ.วิไลพร ธนสุวรรณค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
รศ.นันทิยา แสงสินศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธนPh.D. Linguistics
ผศ.ดร.นิธิดา อภิภัทรนันท์Ph.D. Language Education (ประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.วนิดา เพ็ญกิ่งกาญจน์ Ph.D. Curriculum & Instruction
อาจารย์ต่อพงศ์ วรรณวาทีM.A TESL
ผศ.ดร.จารุณี มณีกุล Ph.D. Applied Technology Training & Development
ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหะจรัสแสงผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
คณะผู้จัดทำสื่อการเรียนการสอนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
จุดแข็งของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและกระชับ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี ประกอบด้วย กระบวนวิชาของสาขา 20 หน่วยกิต กระบวนวิชานอกสาขา 5 หน่วยกิต และการทำวิทยานิพนธ์อีก 12 หน่วยกิต
 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวคือ ฝึกให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได
 • เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิต โดยสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
 • มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษยาวนานกว่า 15 ป
 • เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาครอบคลุมในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง พูด ฟัง อ่าน และเขียน และยังเน้นความรู้ด้านวัฒนธรรมกับการสื่อสาร และเน้นกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระดับป.โท ผ่าน ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (e-Learning)ผู้เรียนจะเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 70 % และการเรียนการสอนปกติ หรือเข้าพบอาจารย์ผู้สอน 30 % ตามความเหมาะสมของกระบวนวิชาและเนื้อหา ซึ่งการเข้าพบจะเป็นช่วงเวลาวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือตามเวลาที่เหมาะสม
ข้อดีของการเรียนการสอนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษระดับป.โท ผ่าน ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
นักศึกษา
 • สามารถเข้าเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
 • สามารถควบคุมและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองจะเรียนกี่ครั้งก็ได
 • สามารถวัดความรู้ ความเข้าใจหลังจากเรียนจบ
 • ขอคำปรึกษากับผู้สอนได้โดยตรง
 • สามารถส่งการบ้านผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้
อาจารย์
 • สามารถสร้างเนื้อหาของแต่ละวิชาบนระบบได
 • สามารถใช้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับผู้สอนท่านอื่นได้ หรือจะนำเนื้อหามาประยุกต์ใหม่ได
 • สามารถนำเสนอเนื้อหาบทเรียนได้ทั้งเอกสาร ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงหลายมิติ และวีดิทัศน์แบบสตรีมมิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได
 • สามารถดูประวัติการเข้าเรียน รายวิชาที่เรียน และประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเพื่อนำมาประเมินผลได
 • สามารถสร้างข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวัดความรู้ได
 • สามารถสื่อสารกับนักศึกษาให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้หลายรูปแบบทั้ง Chat room และ Web board
 • สามารถนำเข้าบทเรียนตามมาตราฐานแบบ Scorm ได้