การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
   
  ในสมัยอยุธยานั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของอาณาจักร ทรงมีพระราชอำนาจ
เด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวในการปกครอง ทั้งยามสงบและยามสงคราม เราเรียกการปกครองลักษณะนี้ว่า
"ระบอบราชาธิปไตย" หรือ "สมบูรณาญาสิทธิราชย์" พระมหากษัตริย์ของอยุธยาทรงอยู่ในฐานะสมมติเทพ
พระมหากษัตริย์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเมตตาธรรมในการปกครอง
ประชาชน ตลอดช่วงสมัยของอาณาจักรอยุธยา มีพระมหากษัตริย์ปกครองรวม 33 พระองค์
ดังมีรายพระนามตามลำดับต่อไปนี้