การก่อตั้ง

การก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา
   
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1893
ภายหลังจากที่พระองค์รวมแคว้นสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแคว้นสำคัญของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
และทิศตะวันตก กับแคว้นละโว้(ลพบุรี) ทางด้านทิศตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยทรงเลือกตั้งศูนย์กลางทาง
การเมืองการปกครองที่กรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่างสองแคว้น
 

พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา