สหัสวรรษ

สหัสวรรษ

 

 

สหัสวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 1,000 ปี โดยช่วงสหัสวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วย

เลข 001 ถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข 000 เช่น
 

พุทธสหัสวรรษที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1 - 1000

พุทธสหัสวรรษที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1001 - 2000

พุทธสหัสวรรษที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2001 - 3000

ถ้าต้องการใช้คริสต์สหัสวรรษก็เพียงแต่เปลี่ยนการเขียนพุทธสหัสวรรษมาเป็นคริสต์สหัสวรรษ

และพุทธศักราชก็เปลี่ยนมาเป็นคริสต์ศักราช เช่น
 

คริสต์สหัสวรรษที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1 - 1000

คริสต์สหัสวรรษที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1001 - 2000

คริสต์สหัสวรรษที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2001 - 3000

   

...... .........

.....การจัดทำปฏิทินของสันตปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ..................ปฏิทินโรมันในสมัยก่อนคริสต์ศักราช
....................ใน ค.ศ. 1582