ศตวรรษ

ศตวรรษ
 
  ศตวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 100 ปี โดยช่วงศตวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วย
เลข 01 ถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข 00 เช่น
 

พุทธศตวรรษที่ 20 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1901 - 2000

พุทธศตวรรษที่ 25 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 - 2500

พุทธศตวรรษที่ 26 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 - 2600

  ถ้าต้องการใช้คริสต์ศตวรรษ ก็เพียงแต่เปลี่ยนการเขียนพุทธศตวรรษมาเป็นคริสต์ศตวรรษ
และพุทธศักราชก็เปลี่ยนมาเป็นคริสต์ศักราช เช่น
 

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1801 - 1900

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1901 - 2000

คริสต์ศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2001 - 2100

   

....................................

.......................... เสาหินโอเบลิสก์ : นาฬิกาแดดในสมัยโบราณ