กิจกรรม

ไอคอนของ IDevice กิจกรรมชวนคิด ชวนทำ
  แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ร่วมกันสำรวจผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดทำเป็นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ
กลุ่มที่ 2 ภาคใต้ กลุ่มที่ 3 ภาคกลาง และกลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ