ทศวรรษ

ทศวรรษ

 

  ทศวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 10 ปี โดยช่วงทศวรรษนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลข 0
ถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข 9 เป็นช่วง 1 ทศวรรษ เช่น
 

ทศวรรษที่ 20 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 - 2429

ทศวรรษที่ 40 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 - 2449

ทศวรรษที่ 70 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 - 2479

   

........ ................................

....................................นาฬิานำร่องและใช้บอกเวลาในการเดินเรือ