เครื่องจักสานภาคกลาง

เครื่องจักสานภาคกลาง
   
  ประชาชนภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ และยังมีไม้ไผ่
ที่เอื้ออำนวยในการใช้ทำเครื่องจักสาน ภาคกลางจึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แหล่งใหญ่ที่สุด
ของประเทศ มีรูปแบบลักษณะมากมายหลายชนิด จัดแบ่งตามหน้าที่ใช้สอย ดังนี้
   
  เครื่องจักสานที่เป็นภาชนะ ได้แก่ กระบุง กระจาด กระเชอ ชะลอม เ่ข่ง
   
 

กระจาด............... ชะลอม

   
  เครื่องจักสานที่ใช้สำหรับกักและจับสัตว์ ได้แก่ กระชังขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงปลา
ลอบ ไซ ที่ใช้ดักปลาตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง สุ่มปลา สุ่มไก่ กรงนก ฯลฯ
 
  กระชัง.......... ลอบ.......... กรงนก