ขนบธรรมเนียมประเพณี

  ขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวอีสานส่วนใหญนับถือพุทธศาสนา แต่ทางปฏิบัติยึดถือทั้งผี
พราหมณ์์และพุทธศาสนา ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน รวมเรียกว่า "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"
เป็นผลให้สังคมชาวอีสานอยู่กันอย่างเรียบง่ายสงบสุข
  ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีที่ต้องปฏิบัติในโอกาสต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เช่น
เดือนยี่์์
บุญคูณลาน เป็นการทำบุญสู่ขวัญข้าวที่นวดแล้วและกองไว้ลานข้าว
   

.........งานบุญคูณลาน.........

 
เดือนสาม บุญข้าวจี่ คือ การทำบุญตักบาตรถวายข้าวจี่
   

.........งานบุุญข้าวจี่....... ....

 
เดือนสี่
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ คือ การทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ
   

............ ............

งานบุุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ

 

 
  คองสิบสี่ หมายถึง แนวทางปฏิบัติตนและหน้าที่ของคนในสังคม เช่น หน้าที่ของพ่อแม่
ที่ต้องดูแลลูกให้เป็นคนดี จัดสร้างบ้านเรือนให้ หรือหน้าที่ของลูกหลานที่ต้องดูแลพ่อแม่ให้มีความสุข
 

..................