หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 
  ลักษณะ เป็นหลักฐานข้อมูลที่ไม่่เป็นตัวหนังสือ
  ตัวอย่างได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยต่าง ๆ วัด เจดีย์ อนุสาวรีย์ เครื่องประดับ
อาคารบ้านเรือน เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
.. ............ .... ...... ..........
.... .... พระบรมราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย........... ..................พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี
............ .....จ.พระนครศรีอยุธยา

.. .... .... .... .... ..

.. .... ..ภาชนะดินเผาที่เขียนลายด้วยสีแดง จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี