หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 
  ลักษณะ เป็นหลักฐานข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
  ตัวอย่างได้แก่ จารึก พงศาวดาร จดหมายเหตุ หนังสือพิมพ์ จดหมาย บันทึก
เอกสารทางราชการ เป็นต้น

........ ................

.. ....สมุดข่อย พงศาวดารฉบับหลวงประเสรฐ ............................หนังสือพิมพ์........