หลักฐานชั้นรอง

หลักฐานชั้นรอง

 

ลักษณะ เป็นหลักฐานและข้อมูลที่เขียนหรือรวบรวมไว้ภายหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นตัวอย่างได้แก่ บทความทางวิชาการ หนังสือต่าง ๆ
   

หนังสือโลกประวัติศาสตร์
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์