หลักฐานชั้นต้น

หลักฐานชั้นต้น


  ลักษณะ เป็นหลักฐานและข้อมูลที่เป็นของร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง
   
  ตัวอย่างได้แก่ ข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ บันทึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ภาพถ่าย วีดิโอเทป สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
   

... ........... .................. .....

..............เสมาหินทราย บ้านโพธิ์ไชย............. ..... .....................วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
.....................จ.ขอนแก่น......................................................... ........ ........ .....................