การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

 

  ถ้านักเรียนสนใจอยากทราบว่าภูมิภาคของตนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีเรื่องราวใด
ที่น่าสนใจน่ารู้บ้าง นักเรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาค้นคว้าได้ตามขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้
 

..........

..............................โครงกระดูกและเครื่องปั้นดินเผา พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
..................................................อ.หนองหาน จ.อุดรธานี