ด้านการปกครอง

ด้านการปกครอง 
   
  เมื่อขึ้นครองราชย์ต่กจากพระราชบิดา  สมเด็จพระนเรศววรได้เริ่มขยายอำนาจไปยังเมืองต่าง ๆ
เช่น ล้านช้าง  เชียงใหม่  ลำปางและกัมพูชา  ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา
 
.
 
  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการศึกสงครามหลายครั้ง รวมทั้งความพยายามฟื้นฟูอยุธยาหลังจากที่ถูก
ปกครองโดยพม่า ทำให้พระองค์ทรงดำเนินนโยบายการปกครองที่เน้นระเบียบวินัยเข้มงวด นอกจากนี้
ทรงดำเนินนโยบายการปกครองแบบดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยส่งขุนนางออกไปปกครองเมือง
สำคัญต่าง ๆ เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิชัย