แหล่งอ้างอิง

 
 
                            จุฑามาศ  อ่อนวิมล. การปลูกกุหลาบ. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 111 หน้า.
                            สมเพียร  เกษมทรัพย์.  การปลูกไม้ดอก . ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 455 หน้า
 

                             www.americanbeautybordercollies.com

                             www.encyclopedia.com
 

                             www.gardening-planting.com

                             www.heirloomgardenexperts.com


                             www.homeofroses.com

                             www.love-of-roses.com

                             www.ptcn.ac.th

                             www.puibuatip.com

                             www.rosefarm.com

                           
 www.rose-gardening-made-easy.com


                             www.rosetype.org

                             www.southwestgardenner.com

                             www.squidoo.com

                             www.urbanext.illinois.edu