ไวรัสคืออะไร                   โครงสร้างของไวรัส                   รูปร่างของไวรัส        
                                  ส่วนประกอบทางเคมีของไวรัส
            ความทนทานของไวรัส

 

ส่วนประกอบทางเคมีของไวรัส

(chemical composition of virus)

 
               1. Viral nucleic acidอาจเป็นRNA หรือDNA มีลักษณะเป็นสายคู่  (double stranded ; ds)  หรือสายเดี่ยว(single stranded ; ss)
          พวกDNA viruses มักมี DNA อยู่เป็นสายคู่ (ds DNA) ในลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) หรือเป็นวงกลม(circular)
          พวกRNA viruses ส่วนใหญ่เป็นสายเดี่ยว(ssRNA) อยู่ในรูปโมเลกุลเดี่ยวเส้นตรงหรือเป็นชิ้นหลายชิ้น(segments)
          ไวรัสบางชนิดเมื่อแยกRNA ออกมาพบว่าสามารถติดเชื้อต่อไปได้โดยยีโนมทหน้าที่เป็นmessenger RNA เรียกว่าเป็นยีโนมสายบวก(plus stranded genome หรือpositive sense genome)
         วรัสพวกที่เมื่อแยกRNA ออกมาและไม่ติดเชื้อเรียกว่าเป็นพวกยีโนมสายลบ  (minus stranded genome หรือnegative sense genome) พวกนี้มักจะมีเอ็นไซน์ viral transcriptaseในvirionทหน้าที่สร้าง complementary RNA เป็นmRNA ต่อไป
        ไวรัสบางชนิดเป็นambisensegenome คือมียีโนมทั้งสายบวกและสายลบ
                2. Viral proteins  แบ่งเป็นสองพวกคือโปรตีนที่เป็นโครงสร้างของไวรัส(structural protein) และโปรตีนที่ทหน้าที่อื่น (non structural protein)
                2.1 โปรตีนที่เป็นโครงสร้างของไวรัส(structural protein)คือ
capsid protein ทหน้าที่ป้องกันกรดนิวคลิอิกของไวรัสจากสิ่งแวดล้อม, ช่วยให้เชื้อไวรัสเกาะติดที่ผิวเซลล์ในขั้นตอนการติดเชื้อและเป็นแอนติเจนของเชื้อไวรัส  matrix protein เป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในอนุภาคไวรัสตแหน่งอยู่ถัดจากcapsid protein ลงมาโปรตีนของไวรัสในส่วนenvelope และspike
                2.2 โปรตีนที่ทหน้าที่อื่นที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง  (non structural protein)
           เป็นโปรตีนที่พบในเซลล์ที่ไวรัสกลังเพิ่มจนวนอยู่และไม่ได้เป็นโครงสร้างเช่นพวกที่เป็นเอ็นไซน์คือ
              เอ็นไซม์รีเวอสทรานสะคริบเทส(reverse transcriptase) หรือเรียกอีกชื่อว่าRNA-dependent-DNA polymerase ในไวรัสตระกูล Retroviridae
        ในพวกไวรัสไข้หวัดใหญ่มีเอ็นไซม์ neuraminidase ในพวก bacteriophage อาจพบเอ็นไซม์ lysozyme
     ใน negative stranded RNA viruses และReovirusesมีเอ็นไซม์ RNA dependent  RNA polymerase
     การที่ไวรัสบางชนิดต้องมีเอ็นไซม์ด้วยก็เพราะว่าในเซลล์ของโฮสต์ไม่มีเอ็นไซม์เหล่านี้ให
                3. Viral lipidsไขมันเป็นส่วนประกอบสคัญของ envelope มักอยู่ในรูป phospholipid bilayer ซึ่งได้มาจากเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์ซึ่งอาจเป็น cytoplasmic membrane หรือ nuclear membrane ในขณะที่ไวรัสหลุดออกจากเซลล์โดยการ budding
                4. Viral carbohydrates มักอยู่ในรูป glycoprotein อยู่ที่spike หรือ peplomer ซึ่งอยู่นอกสุดของ virion จึงเป็นแอนติเจนที่สาคัญของไวรัส
         ส่วนที่เป็น glycoprotein นี้มักมีน้าตาล monosaccharide 10-15 ตัวซึ่งการเกิด glycosylation นี้เกิดโดยเอ็นไซม์ของโฮสต์
 
 
 
ที่มา :   www.micro.sci.ku.ac.th
ภาพ : www.sudipan.net