การเปิดใช้งาน Notepad

การเปิดใช้งาน Notepad สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1

start ->programs->accessories->notepad ดังรูป

img28_8

วิธีที่ 2

ด Ctrl + Esc แล้วทำงานตามรูปด้านล่าง

img31_8