การสร้างเว็บไซต์ด้วย Notepad

IDevice Icon คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Notepad เขียนภาษา HTMLเพื่อสร้างเว็บไซต์  วิธีการจัดเก็บงานเป็นไฟล์ HTML การนำกลับมาแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดและการนำมาปรับปรุงใหม่ การใช้คำสั่งจัดการสำหรับรูปแบบและลักษณะต่างๆของตัวอักษร การจัดการรูปภาพ การเชื่อมโยงไปจุดปลายทางต่างๆ การสร้างตารางและการใช้ตารางในการออกแบบเว็บไซต์ ตลอดจนการสร้างแบบฟอร์มต่างๆ


IDevice Icon จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนคำสั่ง HTML ต่างๆได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆได้

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขคำสั่ง HTML ในโปรแกรมประยุกต์อื่นๆที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้


IDevice Icon กิจกรรมบทเรียน
  • งานเดี่ยว ให้นักเรียนทำเว็บไซต์ที่มีจำนวนอย่างน้อย 3 หน้า นำเสนอประวัติตนเองพร้อมทั้งแทรกเนื้อหาธรรมะเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • งานกลุ่มๆละ 3 รูป ทำเว็บไซต์โรงเรียนจำนวนอย่างน้อย 6 หน้า พร้อมกับแทรกสาระน่ารู้และเนื้อหา ธรรมะที่น่าสนใจติดตาม พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมโยงไปที่งานเดี่ยวของทุกรูปในกลุ่มด้วย