การเขียนโครงสร้าง HTML เบื้องต้น

การเขียนแท็กคำสั่งมี 2 แบบ คือ
1. ต้องมีแท็กปิดและแท็กเปิด เช่น <html>..</html> ,<body>....</body> เป็นต้น
2. มีเพียงแท็กเปิดเพียงอย่างเดียว เช่น <br/>,<hr/>


img54_8
โครงสร้างเบื้องต้นของภาษา HTML
<html>...</html> เป็นแท็กแสดงให้ถึงขอบเขตของการเขียนภาษา html 
<head>...</head> เป็นแท็กที่บรรจุทั้ง title และการเขียนคำอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ได้
<title>... </title>
เป็นแท็กที่แสดงผลบน title bar ที่ตั้งอยู่บนซ้ายมือบนสุดของเว็บไซต์ ซึ่งในการตั้งชื่อควรให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่แสดงในเพจนั้นๆด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยี่ยมชมสับสน
<body>...</body>
เป็นแท็กที่จะแสดงผลทุกอย่างที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม