ใบงาน

ไอคอนของ iDevice จงตอบคำถามต่อไปนี้

ให้ลูกเสือท่องกฎตามข้อที่กำหนดแล้วตรวจดูว่า ท่านท่องได้ถูกต้องหรือไม่

1. กฏข้อที่ 1

ไอคอนของ iDevice
2. กฎข้อที่ 3
ไอคอนของ iDevice
3. กฎข้อที่ 7
ไอคอนของ iDevice
4. กฎข้อที่ 2
ไอคอนของ iDevice
5. กฎข้อที่ 9
ไอคอนของ iDevice
6. กฎข้อที่ 4
ไอคอนของ iDevice
7. กฎข้อที่ 10
ไอคอนของ iDevice
8.  กฎข้อที่ 8
ไอคอนของ iDevice
9.  กฎข้อที่  5
ไอคอนของ iDevice
10.  กฎข้อที่ 6