กฎของลูกเสือ

ไอคอนของ IDevice กฎคืออะไร
กฏ คือ ข้อบัญญัติหรือกำหนดสำหรับเป็นแนวทางให้ลูกเสือนำไปปฏิบัติ

มีด้วยกันทั้หมด 10 ข้อ กฎของลูกเสือไม่ใช่ข้อห้ามหรือข้อบังคับ

แต่เป็นหลักปฏิบัติที่ลูกเสือจะต้องทำด้วยความสมัครใจ ด้วยวิญาณของลูกเสือ

ซึ่้่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

10.ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ