แบบทดสอบก่อนเรียน

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม แบบทดสอบ 10 ข้อ
1. เหตุผลใดที่ทำให้ลูกเสือเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
  
ก. เพราะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
ข. เพราะเป็นผู้ที่เคารพศาสนา
ค. เพราะเป็นเยาวชนที่กำลังเรียน
ง. เพราะเป็นเด็กผู้ชายที่เข้มแข็ง

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
2. ข้อใดแสดงถึงการมีความจงรักภักดีต่อชาติ
  
ก. ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
ข. ฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
ค. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
ง. เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้อาวุโส

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
3. การกระทำเช่นใดสอดคล้องกับกฎข้อ 3
  
ก. เอกทำการบ้านให้เพื่อนทุกวัน
ข. หนึ่งนำเสื้อผ้าไปแลกไข่ไก่
ค. เดี่ยวชวนเพือนไปกินเลี้ยงวันเกิด
ง. ต้นช่วยพาคนชราข้ามถนน

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
4. "ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย" หมายความว่าอย่างไร
  
ก. เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี
ข. พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน
ค. เชื่อฟังคำแนะนำของคู่สนทนา
ง. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
5. คำกล่าวข้อใดสอดคลัองกับกฎข้อ 8
  
ก. เรารบจนสุดใจ ขาดดิ้น
ข. สู้ตรงนี้ สู้ที่นี้ สู้จนตาย
ค. ต้องมั่นใจยิ้มได้เมื่อภัยมา
ง. เลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม

6. ลูกเสือจำลอง ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแสดงว่าลูกเสือจำลองปฏิบัติตามกฎข้อใด

  
ก. มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข. มีเกียรติเชื่อถือได้
ค. กระทำตนให้เป็นประโยชน์
ง. เป็นผู้มัธยัสถ์

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
7. ทำไมลูกเสือจึงควรเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
  
ก. เพื่อจะได้คะแนนความประพฤติมาก
ข. ผู้บังคับบัญชามีอายุมากว่าเรา
ค. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย
ง. เพื่อทำให้คนทั่วไปยกย่องลูกเสือ

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
8. คำปฏิญาณหมายถึงอะไร
  
ก. คำมั่นสัญญา
ข. คำวิงวอนขอร้อง
ค. คำประกาศ
ง. คำสัตย์สาบาน

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
9. คำกล่าว "ด้วยเกียรติของข้า" มีความหมายบ่งบอกถึงอะไร
  
ก. ลูกเสือทุกคนเป็นคนดี
ข. ทุกคนควรเชื่อฟังลูกเสือ
ค. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ง. อยากมีเกียรติต้องเป็นลูกเสือ

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม
10. ข้อใดเป็นการกระทำที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
  
ก. สร้างบ้านทรงไทย
ข. แต่งชุดประจำชาติ
ค. ร้องเพลงชาติได้ถุกต้อง
ง. เคารพกฎหมาย