มาตรฐาน

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดช่วงชั้น

ง 4.1 (ม.ปลาย/3) เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย

ง 4.1 (ม.ปลาย/9) ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ง 4.1 (ม.ปลาย/12) ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ