ใบงาน4.2

ไอคอนของ IDevice ใบงาน 4.2 เรื่อง ระบบเครือข่าย
  1. จงอธิบายหลักการทำงานของรูปแบบเครือข่ายแต่ละชนิด และบอกถึงลักษณะสำคัญของรูปแบบเครือข่าย แต่ละรูปแบบมาให้เข้าใจ
  2. ให้นักเรียนสืบค้นอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมอีก 1 อย่าง แล้วเขียนอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ด้วย