ยาต้านอาการโรคจิต

Psychoses              
โรคจิตเป็นความผิดปรกติทางจิตใจอันเนื่องมาจากการทำงานของจิตใจบกพร่องถึงขั้นที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการรู้จักตนเองอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปรกติหรือไม่สามารถคงการรับรู้ในเรื่องความเป็นจริงต่าง ๆ ไว้ได้ โรคจิตอาจมีสาเหตุทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแบ่งออก เป็น 2 พวกคือ

1. Organic Psychotic Conditions              

        ลักษณะสำคัญของกลุ่มโรคจิตที่มีสาเหตุจากร่างกายคือการทำงานของสมองเกิดความบกพร่องกาล สถานที่ และบุคคล , เสียความจำ ความรู้ความเข้าใจเกิดความบกพร่อง , ความสามารถในการคิดคำนวน การเรียนรู้และการตัดสินใจบกพร่อง แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการอ่อนไหวหรือความปรวนแปรของอารมณ์ต่อเนื่อง , ขาดจรรยาบรรณหรือกิริยามารยาทอันพึงมี ทำอะไรเกินเลยหรือแสดงลักษณะสันดานในบุคลิกภาพของตนออกมาด้วยก็ได้ นอกจากนั้นความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองก็ลดลงด้วย

  • "dementia" ได้แก่โรคจิตที่มีสาเหตุจากร่างกายที่บ่งไว้โดยเฉพาะว่ามีลักษณะลุกลามหรือเรื้อรัง ซึ่งถ้ามิได้รับการรักษามักจะไม่กลับคืนเป็นปรกติและเสียชีวิตในที่สุด
  • "delirium" ได้แก่โรคจิตที่มีสาเหตุทางร่างกายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เสียความรู้สึกตัว งงสับสน เสียกาลสถานที่และบุคคล หลงผิด แปลภาพผิด ประสาทหลอนอย่างเห็นจริงเห็นจัง

2.Other psychoses ได้แก่
  • Schizophrenic psychoses  เป็นกลุ่มโรคจิตที่มีความปรวนแปรในบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน ความคิดมีลักษณะบิดเบือน มักจะมีความรู้สักว่าถูกคุมด้วยพลังแปลกๆ อาการหลงผิด มีลักษณะแปลกประหลาด การรับรู้ปรวนแปร อย่างไรก็ตามระดับของการเรียนรู้และสติปัญญามักจะยังคงเป็นปรกติ ความปรวนแปรของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นมีผลต่อพฤติกรรมขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากคนอื่น มีลักษณะแปลกกว่าผู้อื่น ชอบคิดแต่เรื่องราวของตนเอง รู้สึกว่าผู้อื่นรู้หรือมีส่วนร่วมในความคิดหรือการกระทำของตน และอาจอ้างเหตุผลในการอธิบายอาการหลงผิดว่าเป็นผลจากพลังธรรมชาติหรือพลังเหนือธรรมชาติที่มีผลต่อความคิดหรือการกระทำของตนที่แปลก ๆ อาการประสาทหลอนทางหูพบบ่อย อาจมีลักษณะเหม่อลอย แสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ความรู้สึกเฉยเมย มักมองเหตุการณ์ประจำวันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมีความมุ่งหมายต่อตน การแสดงของคำพูดในบางครั้งไม่สามารถเข้าใจได้ กระแสความคิดที่ตามกันมามักจะออกนองเรื่องนอกราวและมีความคิดอื่นที่สอดแทรกเข้ามาบ่อย ๆ ผู้ป่วยอาจมั่นใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงความคิดของตนออกไป
  • Affective psychoses โรคจิตทางอารมณ์เป็นความผิดปรกติทางจิตใจที่มักจะมีอาการกำเริบ แสดงความปรวนแปรของอารมณ์ต่อเนื่องอย่างรุนแรง ตามด้วยอาการอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างในประการต่อไปนี้ : หลงผิด เหม่อลอย ท่าทีต่อตนเองปรวนแปร การรับรู้และพฤติกรรมผิดปรกติ อาการต่าง ๆ เหล่านี้มักเกิดร่วมกับอารมณ์ต่อเนื่องที่ครึกครื้น มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูง
  • Paranoid states โรคจิตหวาดระแวง
  • Other nonorganic psychoses ได้แก่โรคจิตที่มีสาเหตุทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากประสบการณ์ของชีวิตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนัก

 

ไอคอนของ IDevice หัวข้อในการศึกษา
  • กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านอาการโรคจิต
  • เภสัชจลนศาสตร์
  • อาการข้างเคียงของยาต้านอาการโรคจิต
  • ยากลุ่มใหม่ Serotonin-Dopamine antagonist(SDA)

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท