ทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัย

IDevice Icon ตอนที่ 3 คาร์บอนไดออกไซด์กับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

จุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อพิสูจน์ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้พืชมีการสร้างอาหารจากการสังเคราะหด้วย์แสง

จุดประสงค์การเรียนรู้ สรุปได้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่พืชใช้ในการสร้างอาหาร

คำสั่ง ลองพิสูจนคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้พืชช่วยสร้างอาหารโดยปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาแผนภาพการทดลองข้างล่าง

2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนภาพ

3. บันทึกผลการทดลอง ละสรุป 

ลองใช้แว่นขยายส่งดูเพื่อศึกษาวิธีการทำกิจกรรมที่ละขั้นตอน

(ควรปรับกำลังขยายประมาณ 1.5 -2.0 X)

หมายเหตุ หลังสกัดเอาคลอโรฟิลล์ออกแล้ว ให้นำไปตรวจหาแป้งด้วยสารไอโอดีน

 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ส่วนที่ทดสอบ

สีของใบถั่วเมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีน

ใบในถุงที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

ใบไม่เกิดการเปลี่ยนสีใดทั้งสิ้น

ใบในถุงเปล่า

ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

ดูภาพประกอบ และกาสรุปผลต่อไป

img45_6

แนวสรุปผลการทดลอง

ใบที่ได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดแป้ง ใบที่ไม่ได้รับไม่เกิดแป้ง แสดงว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

การนำไปใช้ประโยชน์

พืชดึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ จึงควรปลูกพืชมากๆ เพื่อช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีด้วย