ลองทดสอบความรู้

img65_6

 

 

ภาพแสดงการดูดกลืนแสงสีต่างๆของคลอโรฟิลล์ 

IDevice Icon ศึกษาแผนภาพ แล้วตอบคำภามต่อไปนี้
ศึกษาแผนภาพข้างบน วิเคราะห์ข้อมูลแล้วตอบคำถาม

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน

คำถาม

1. พืชบางชนิดมีสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียว พืชเหล่านั้นสังเคราะห์แสงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. นักเรียนคิดปลูกพืชในแสงสีเขียวจะเจริญเติบโได้ดีที่สุด จริงหรือไม่เพราะเหตุใด

3. นักเรียนคิดปลูกพืชในแสงสีใดเจริญเติบโได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด

4. นักเรียนคิดว่าแสงสีใดที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้เลยเพราะเหตุใด

หมายเหตุ เมื่อนักเรียนตอบคำถามแล้ว ให้คลิกเฉลยเพื่อตรวจคำตอบ ข้างล่าง