ระบบไหลเวียนโลหิต

ไอคอนของ IDevice ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เขียนแผนผังการไหลเวียนโลหิตได้

2. อธิบายการไหลเวียนของระบบไหลเวียนโลหิตได้

3. อธิบายการทำงานสัมพันธ์กันของระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจ