อาการและอาการแสดง

IDevice Icon อาการและอาการแสดงของปอดบวม
  • อาการสำคัญที่บ่งชี้ของปอดบวมคือ อัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ โดย

เด็กอายุน้อยกว่า 2 เดือน อัตราการหายใจมากกว่า 60 ครั้งต่อนาที
เด็กอายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี อัตราการหายใจมากกว่า 50 ครั้งต่อนาที
เด็กอายุ 1 - 5 ปี อัตราการหายใจมากกว่า 40 ครั้งต่อนาที
เด็กอายุมากกว่า 5 ปี อัตราการหายใจมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที

  •  เด็กอาจจะมีไข้ หายใจลำบาก ไอ ฟังเสียงปอดผิดปกติ

IDevice Icon การจำแนกความรุนแรงของปอดบวม


เด็กอายุน้อยกว่า 2 เดือน

1. ภาวะป่วยหนัก กินนมน้อยลงมาก ชัก ซึมมาก

            ปลุกตื่นยาก หายใจเสียงดังฮืดขณะสงบ

            หายใจเสียงดังหวีด มีไข้ ตัวเย็น

2. ปอดบวมรุนแรง หายใจเร็วตั้งแต่ 60 ครั้งต่อนาที หอบชายโครงบุ๋ม

3. ปอดบวมไม่รุนแรง หายใจไม่เร็วต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที ชายโครงไม่บุ๋มมาก

เด็กอายุ 2 เดือน ถึง 5 ปี

1. ภาวะป่วยหนัก ไม่สามารถกินน้ำหรือนม ชัก ซึมมาก

            ปลุกตื่นยาก หายใจเสียงดังฮืดขณะสงบ ขาดอาหารมาก

2. ปอดบวมรุนแรง หายใจหอบชายโครงบุ๋ม

3. ปอดบวมไม่รุนแรง หายใจเร็วแต่ชายโครงไม่บุ๋ม