โครงสร้างของระบบหายใจ

IDevice Icon ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบหายใจ

การหายใจเป็นเครื่องหมายบ่งบอกการมีชีวิตของบุคคล
ซึ่งเป็นกระบวนการในการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป

ทำไมร่างกายจึงต้องการออกซิเจน

ร่างกายต้องการออกซิเจน เพื่อการเจริญเติบโต การย่อยสลายสารอาหาร และกระบวนการเมตาบอลิซึม
ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและสลายพลังงาน ถ้าร่างกายไม่มีออกซิเจน
เซลล์จะไม่สามารถทำหน้าที่และตายได้ ผลผลิตของกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายโดยการหายใจออก
ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้และมีปริมาณสูงในเลือด
จะทำให้เซลล์ของร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้
img64_6
โครงสร้างของระบบหายใจประกอบด้วย
   1. ทางเดินหายใจส่วนต้น เริ่มตั้งแต่รูจมูกถึงสายเสียง
    หน้าที่
    1.ปรับความชื้นและความอบอุ่นแก่อากาศที่หายใจเข้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิร่างกาย
    2.กรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค โดยใช้ขนกวัด
    3.เป็นทางนำอากาศเข้าสู่ร่างกาย รับกลิ่น และทำให้เกิดเสียงพูด
    4.โพรงไซนัส ทำหน้าที่ปรับเสียงพูดให้ก้องกังวาน

   2. ทางเดินหายใจส่วนปลาย เริ่มตั้งแต่สายเสียงถึงปอด
    หน้าที่
    1.เป็นทางลำเลียงอากาศ
    2.การแลกเปลี่ยนก๊าซ

IDevice Icon ภายในรูจมูกและโพรงจมูกจะมีขนเล็กๆ และเมือกทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมแล้วกำจัดออกทางลำคอ
Show Image
 
Show Image
 
Show Image
 
Show Image
 
img68_6
อากาศที่ผ่านทางจมูกจะเข้าสู่หลอดลมใหญ่และหลอดลมเล็กแยกเข้าสู่ขั้วปอดซ้ายขวา
โดยหลอดลมด้านขวาสั้นกว่าด้านซ้าย ทำให้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
ตกลงไปหลอดลมด้านขวามากกว่าด้านซ้าย
ดังนั้นจึงพบว่าปอดด้านขวามักเกิดการติดเชื้อมากกว่าปอดด้านซ้าย

img71_6

ปอดอยู่ในช่องทรวงอก มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ แบ่งเป็นปอดขวาและปอดซ้าย
โดยปอดขวามี 3 กลีบ และปอดซ้ายมี 2 กลีบแต่ละกลีบจะประกอบด้วยกลีบเล็กๆ หลายกลีบ

ปอดแต่ละข้างหุ้มด้วยเยื่อหุ้มบางๆ สองชั้น
โดยเยื่อชั้นในยึดติดกับเนื้อปอดและเยื่อชั้นนอกยึดติดกับผนังทรวงอก
ช่องว่างระหว่างเยื่อทั้งสองชั้นเรียกว่า ช่องเยื่อหุ้มปอด
ซึ่งภายในมีของเหลวใสเคลือบอยู่ ประมาณ 2 – 5 ซีซี
ความดันอากาศในช่องเยื่อหุ้มปอดนี้จะเป็นต่ำกว่าบรรยากาศเสมอ
ทั้งในขณะหายใจเข้าและหายใจออก 

img69_6

ปอดแต่ละกลีบประกอบด้วยปอดกลีบเล็กๆ หลายกลีบ
แต่ละกลีบเล็กๆ ประกอบด้วย แขนงของหลอดลมฝอย 1 อัน และถุงลมหลายๆ อัน
บริเวณถุงลมจะมีหลอดเลือดฝอยกระจายอยู่ทั่วๆ ไป
หลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะรับเลือดดำจากหัวใจ
และเลือดดำจะรับออกซิเจนจากถุงลมเปลี่ยนเป็นเลือดแดง
เลือดแดงจะไหลออกจากปอดกลับเข้าสู่หัวใจและไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย