อาการและอาการแสดง

IDevice Icon การประเมินความรุนแรงของกลุ่มอาการครู้ป
การประเมินความรุนแรงของอาการ โดยใช้ Croup score
ซึ่งจะประเมินอาการและอาการแสดง 5 อาการ ดังนี้
อาการและอาการแสดง คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2
1.ไอ (Cough)
ไม่มีร้องเสียงแหบ
(Hoarseness)
ไอเสียงก้อง
(Barking cough)
2.เสียงหายใจดัง (Stridor) ไม่มี มีขณะหายใจเข้ามีทั้งขณะหายใจเข้าและหายใจออก
3.Retraction หรือ nasal flaring
ไม่มี มี Nasal flaring & suprasternal
Suprasternal, subcostal
, intercostals retraction
4. เขียว (Cyanosis)
ไม่มี เขียว เมื่อหายใจอากาศทั่วไป เขียวขณะรับออกซิเจนความเข้มข้น 40%
5. เสียงหายใจ (Air entry)
ปกติลดลง
ลดลง

ระดับความรุนแรงของภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจไม่รุนแรง เมื่อคะแนนน้อยกว่า 4
ระดับความรุนแรงของภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจปานกลางถึงมาก เมื่อคะแนน 4 -7 ควรรับไว้ในโรงพยาบาล
ระดับความรุนแรงของภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจมาก จำเป็นต้องใส่ท่อหลอดลม เมื่อคะแนนมากกว่า 7

img82_6
อาการทางคลินิก
เริ่มแรกเด็กจะมีอาการไข้ต่ำๆ น้ำมูก เจ็บคอ นำมาก่อนประมาณ 1 – 3 วัน
ต่อมามีอาการเสียงแหบ ไอเสียงก้อง หายใจเข้ามีเสียงดัง (stridor)
ถ้ามีอาการรุนแรงจะมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ มีหายใจเร็ว จมูกบาน
หายใจมีหน้าอกบุ๋ม บริเวณ suprasternal, subcostal และ
intercostals และอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้