พันธุกรรม

img31_6

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นสู่รุ่น (Generation) โดยการถ่ายทอดผ่านทางยีน (Gene) ที่อยู่ในโคโมโซม (Chromosome) เช่น รุ่นพ่อแม่ลงไปสู่รุ่นลูกหลาน มีการเริ่มต้นการศึกษาเรื่องพันธุกรรมโดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นผู้ที่ค้นพบ และอธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ในช่วงกลางของทศวรรษที่ 18

พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีลักษณะต่างๆ แตกต่างกันไปมากมาย โดยมีหน่วยควบคุมที่ เรียกว่า ยีนส์ ซึ่งมีทั้งยีนส์ที่ควบคุมลักษณะเด่น และยีนส์ที่ควบคุมลักษณะด้อย ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ ลักษณะทางกาย เช่น ชนิดของกลุ่มเลือด สีผม สีผิว สีนัยน์ตา ความสูง เป็นต้น ส่วนลักษณะทางจิตใจและเชาว์ปัญญา ได้แก่ความสามารถทางสติปัญญา ตลอดจนมีการถ่ายทอดลักษณะของความผิดปกติด้วย ได้แก่ โรคและความบกพร่องต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของวัยรุ่น เช่น ภาวะเตี้ยแคระ ตาบอดสี โรคลมบ้าหมู เป็นต้น แต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลักษณะเราแตกต่างออกไป  คือ  สภาพแวดล้อม เช่น ความอ้วน อาจเกิดจากสภาพเช่นแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรม