ความหมายและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น

IDevice Icon

วัยรุ่น หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น ส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ระบบอวัยวะต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง อารมณ์รุนแรงและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งในการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีสมวัยจึงมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าวัยรุ่นรู้จักที่จะวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามภาวการณ์เจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยของตนแล้วนั้นก็จะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แต่อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปหรืออาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น คือ พันธุกรรม การทำงานของต่อมไร้ท่อ อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน โรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติภัย

IDevice Icon
Show  Image
 
Show  Image
 
Show  Image