แถบเครื่องมือ

แถบชื่อเรื่อง ( Title Bar ) อยู่ด้านบนสุดของโปรแกรม ข้อความทางด้านซ้ายมือจะบอกว่ากำลังใช้
โปรแกรมใดอยู่ หรือเปิดใช้แฟ้มข้อมูลใด ทางด้านขวาเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุม หน้าต่างการทำงานของ
โปรแกรม ดังนี้

ี้

แถบคำสั่ง (Menu Bar) คือแถวที่รวมคำสั่งที่ใช้ในการทำงานได้แก่ แฟ้ม(File) แก้ไข(Edit)
มุมมอง(View) แทรก(Insert) รูปแบบ(Format) เครื่องมือ(Tool) ข้อมูล(Data) หน้าต่าง(Window)
ตัวช่วย(Help)


แถบเครื่องมือ(Tool Bar) เป็นแถบที่ใช้แสดงเครื่องมือสำหับสั่งให้ Microsoft Excel
ทำงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่


แถบเครื่องมือมาตรฐาน(Standard Tool Bar)

แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formating Tool Bar)แถบเครื่องมือรูปวาด (Drawing Tool Bar)

แถบสูตร (Formulas Bar) เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลและสูตรต่าง ๆ ในเซลล์ที่เรากำลังทำงานอยู่
ใช้ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
ป้ายชื่อเวิร์กชีต (Sheet Bar) แสดงชื่อชีตงานที่ใช้งานอยู่

แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนที่แสดงสถานะการทำงานของ Excel และแป้นพิมพ์


ตัวชี้เซลล์ (Active Cell) คือเซลล์ที่กำลังถูกใช้งานในขณะนั้น เซลล์ที่เป็นแอกทีพเซลล์
จะมีเส้นกรอบแบบสีดำล้อมรอบอยู่หน้าต่างทาส์กเพน (Task Pane) คือ บานหน้าต่างที่รวบรวมเครื่องมือ และความช่วยเหลือต่าง ๆแถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้เลื่อนเอกสารไปซ้าย - ขวา หรือ เลื่อนขึ้น - ลง