แบบทดสอบหลังเรียน

ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
ข้อ 1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นโปรแกรมประเภทใด

โปรแกรมกราฟฟิก
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
โปรแกรมประมวลผลคำ

ข้อ 2. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนในข้อใด

แถบเครื่องมือ > คลิกเลือกประเภทเครื่องมือที่ต้องการ
มุมมอง > มุมมองปกติ
มุมมอง > แถบเครื่องมือ > คลิกเลือกประเภทเครื่องมือที่ต้องการ
แฟ้ม > คุณสมบัติ

ข้อ 3. สัญรูปของเครื่องมือการหาผลรวมอัตโนมัติ คือข้อใด


ข้อ 4. การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถใส่ได้ส่วนใดบ้าง

ส่วนซ้าย
ส่วนซ้าย กลาง และขวา
ส่วนขวา
ส่วนซ้ายและขวา

ข้อ 5. การเปลี่ยนชุดตัวอักษรให้คลิกเลือกปุ่มใด


ข้อ 6. สัญลักษณ์ ### หมายถึงข้อใด

ค่ายาวเกินไม่สามารถแสดงในเซลได้
อ้างอิงเซลที่ใช้ไม่ได้
ค่าตัวเลขในสูตรไม่ถูกต้อง
ระบุค่าในฟังก์ชันไม่ครบ

ข้อ 7. การป้อนข้อมูลที่เป็นสูตรใน Excel ต้องพิมพ์เครื่องหมายใดก่อน

>
+
&
=

ข้อ 8. หลังจากป้อนข้อมูลแล้วกด Enter จะเลื่อน Active Cell ไปทางใด

ทางซ้าย
ทางขวา
ลงข้างล่าง
ขึ้นข้างบน

ข้อ 9. กดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ Excel เพื่อเข้าสู่สถานะแก้ไข

F1
F2
F3
F4

ข้อ 10. แถบสูตรคำนวณคือภาพใด


ข้อ 11. วิธีมาตรฐานที่นิยมใช้เปิดโปรแกรมเอ็กเซล ( Excel ) คือข้อใด

การใช้ปุ่ม Start ที่ทาสก์บาร์
การใช้ปุ่ม Run
การใช้ไอคอน Short Cut บนเดสก์ท็อป
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

ข้อ 12. ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน เราจะใช้คำสั่งใด

แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง

ข้อ 13.แผ่นงานขนาดใหญ่มีจำนวนกี่สดมภืและกี่แถว

255 สดมภ์ และ 65,536 แถว
255 สดมภ์ และ 65,500 แถว
256 สดมภ์ และ 65,536 แถว
256 สดมภ์ และ 65,500 แถว

ข้อ 14.ถ้าแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป เราสามารถเรียกกลับคืนมาได้โดยไปที่ไหน

แก้ไข
มุมมอง
แฟ้ม
แทรก

ข้อ 15.การจัดรูปแบบพื้นหลังเวิร์กชีตทำได้โดย

มุมมอง > แผ่นงาน > พื้นหลัง
แทรก > แผ่นงาน > พื้นหลัง
รูปแบบ > แผ่นงาน > พื้นหลัง
แก้ไข > แผ่นงาน > พื้นหลัง

ข้อ 16.ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

.ppt
.doc
.xlm
.xls

ข้อ 17. ผลลัพธ์ของการคูณ A3 กับ B3 หารด้วย A4 พิมพ์เป็นสูตรได้อย่างไร

= A3/B3*A4
= A3*B3/A4
= A4/B3*A3
= B3*A3/A4

ข้อ 18. ถ้าต้องการผสานเซล สามารถคลิกเลือกเครื่องมือใด


ข้อ 19. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา Excel จะมีแผ่นงานเริ่มต้นให้เท่าไร

3 แ่ผ่นงาน
4 แ่ผ่นงาน
5 แ่ผ่นงาน
6 แ่ผ่นงาน

ข้อ 20. จากสูตรคำนวณ = A5*B3/A2 ถ้า A2 = 2 A5 = 4 และ B3 = 3 ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อใด

1.5
4
6
8