ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็นการกำหนดขนาดรูปร่าง หรือรูปแบบกระดาษที่เหมาะสม

ในการสร้างงาน ซึ่งจะมีผลต่อการพิมพ์ลงบนกระดาษ โดยการคลิกที่คำสั่ง แฟ้ม >

ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกคำสั่งสำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ
โดยคลิกที่แท็บ หน้า

สำหรับกำหนดลักษณะหน้ากระดาษ ระยะขอบ เป็นการกำหนดระยะขอบ หรือ ระยะห่างจาก

ขอบกรดาษกับข้อความ โดยมีตัวเลือกเป็น ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน ด้านล่าง หัวกระดาษ

และท้ายกระดาษ และกึ่งกลางหน้ากระดาษ
หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

กำหนดลักษณะหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แผ่นงาน กำหนดรายละเอียดของแผ่นงาน