การใช้สูตรและฟังก์ชัน

การใช้โปรแกรมสเปรดชีตนอกจากจะช่วยให้การพิมพ์เอกสารประเภทข้อมูล ตัวเลข
หรือการสร้างข้อมูลเป็น แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) แล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

ที่เป็นคูณสมบัติเด่นของโปรแกรมประเภทนี้ คือ การคำนวณ หรือการประมวลผลข้อมูลตัวเลข


เพื่่อหาผลลัพธ์ในโปรแกรมเอ็กเซล 2003  ได้สร้างเครื่องมือสำหรับการคำนวณ  ไว้ให้ใช้

ได้อย่างง่าย ๆ  เรียกว่า   สูตร(Formulas) และ   ฟังก์ชัน (Functions)  เพียงแต่กรอก

ข้อมูลลงในเซลล์ที่ต้องการ
  หาผลลัพธ์ แล้ว พิมพ์สูตร หรือ ฟังก์ชัน ลงไปก็จะได้คำตอบ

ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว